NIE ZAMYKAMY MAŁYCH SZKÓŁ - REMONTUJEMY JE, TWORZYMY NOWE MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH
Zrealizowane w ostatnim czasie remonty szkół w Tłokach oraz Starej Dąbrowie wskazują wyraźnie kierunek naszych działań. Nie zmierzamy zamykąć małych wiejskich szkół, jak chciano uczynić w roku 2013. Wręcz przeciwnie, remontujemy także te małe wiejskie szkoły i tworzymy nowe miejsca w przedszkolach.

Inwestycje oświatowe w trakcie realizacji:

1. Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie

Zakres robót obok wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektu obejmuje bardzo szeroki zakres robót budowlanych, w tym m.in.: termomodernizację ścian budynku płytą styropianową fasadową, termomodernizację ścian przyziemia na całym dostępnym obwodzie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, termomodernizację ścian fundamentowych i ścian piwnic na całej wysokości, odtworzenie lub wykonanie od podstaw opaski wokół budynku, termomodernizacja stropodachu, wymiana instalacji odgromowej dla części obiektu podlegającej termomodernizacji, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana części okien, montaż żaluzji zewnętrznych sterowanych elektrycznie na wszystkich oknach elewacji południowej oraz wymiana drzwi zewnętrznych w całym budynku, wymiana czterech sztuk daszków zlokalizowanych nad drzwiami, wymiana nawierzchni schodów i podestów zewnętrznych na płytki zewnętrzne o właściwej klasie odporności na mróz i antypoślizgowości wraz z wymianą zewnętrznych pochwytów i balustrad na elementy ze stali nierdzewnej, wymiana nawierzchni schodów, pochylni i podestów zewnętrznych na płytki zewnętrzne o właściwej klasie odporności na mróz i antypoślizgowość, wymiana parapetów zewnętrznych w częściach budynku poddawanych termomodernizacji i wymianie okien.
Prace polegać będą także na pełnej i kompletnej modernizacji kotłowni gazowej, montażu zaworów termostatycznych na wszystkich istniejących grzejnikach. W pomieszczeniu dużej sali gimnastycznej wykonana zostanie automatyzacja i regulacja pracy wentylacji, odzysk ciepła powietrza wywiewanego w wymienniku krzyżowym, demontaż ogrzewania promiennikowego, podłączenie do kotła kondensacyjnego oraz montaż nagrzewnic wodnych i bezkanałowej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w wymienniku krzyżowym.

Koszt: 4.083.292,39 zł.

2. Termomodernizacja wraz z rozbudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętnie.Inwestycja polega na termomodernizacji obiektu oraz rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części sali gimnastycznej na sale dydaktyczne wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. W ramach zadania nastąpi zmiana kubatury i powierzchni zabudowy istniejącego budynku, dostosowanie stalowej konstrukcji dachu sali gimnastycznej do przepisów przeciwpożarowych poprzez rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego i płatwi, malowanie farbami ogniochronnymi i ułożenie nowych płatwi oraz nowej płyty warstwowej. Ponadto przewiduje się zagospodarowanie terenu poprzez budowę drogi pożarowej.

Zakres robót obejmie m.in. wykonanie stropodachu z konstrukcją z płyt stropowych oraz dachu w konstrukcji drewnianej nad częściami rozbudowywanymi wraz z ociepleniem i warstwami pokrycia dachowego, wykonanie częściowo nowej konstrukcji i pokrycia dachu sali gimnastycznej wraz z zabezpieczeniem pożarowym, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż żaluzji zewnętrznych,
termomodernizacja części istniejącej i rozbudowywanej (ściany, stropodachy), wykonanie elewacji, tynkowanie i szpachlowanie ścian, wykonanie posadzek.

Koszt: 5.023.45,39 zł 

3. Adaptacja poddasza budynku Przedszkola nr 1 w Wolsztynie celem utworzenia nowych miejsc edukacji przedszkolnejW przypadku adaptacji poddasza budynku Przedszkola nr 1 w Wolsztynie celem utworzenia nowych miejsc edukacji przedszkolnej prace obejmować będą wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania poddasza istniejącego obiektu na dwie sale przedszkolne wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami sanitarnymi (toalety i zmywalnie naczyń) oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych. W zakresie ochrony p.poż. poddasze budynku zostanie wyposażone w system sygnalizacji pożarowej oraz zapewnione zostanie połączenie ze Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej. Zapewnione będą dodatkowe wyjścia ewakuacyjne z pierwszego piętra oraz poddasza poprzez zewnętrzną ewakuacyjną stalową klatkę schodową.Ponadto zakres robót obejmuje m.in. przebudowę wejścia do budynku na elewacji wschodniej, impregnację ogniową wybranych elementów budynku, budowę ścian działowych, wyrównanie podłóg, wykonanie prac instalacyjnych i wykończeniowych (głównie na poddaszu), montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wykładzin obiektowych, a także wyposażenie zmywalni naczyń w meble ze stali nierdzewnej.

Koszt prac wynosi 1.455.692,49 zł.

ŁĄCZNY KOSZT DOFINANSOWANIA WYNOSI PONAD 8 MILIONÓW ZŁOTYCH.


Gmina Wolsztyn jest organem prowadzącym dla 10 szkół podstawowych, 7 przedszkoli (z czego 3 przedszkola funkcjonują w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego) i 1 żłobka.

W przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dostępnych jest 1421 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Natomiast żłobek dysponuje 122 miejscami dla dzieci do lat 3. 

W 2018 wybudowano kompleks boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie. W ramach inwestycji wykonano m.in. zespół boisk (boisko piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne o powierzchni) o nawierzchni z trawy syntetycznej bezzasypowej, wyposażony w bramki do piłki nożnej i piłkochwyty na boisku do piłki nożnej oraz bramki do piłki ręcznej i stojaki do piłki siatkowej na boisku wielofunkcyjnym;

W 2018 roku wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie. Prace polegały na dociepleniu ścian zewnętrznych oraz ścian fundamentowych na budynkach szkolnych. Wykonano również docieplenie stropodachu wentylowanego, częściowo wymieniono stolarkę okienną z montażem żaluzji zewnętrznych, zamontowano nowy system rynnowy i zrobiono instalację odgromową. Dodatkowo wykonano ogrodzenie panelowe kompleksu szkolnego od strony ulicy Żegockiego i Powstańców Wielkopolskich;

W 2018 roku powstał nowy budynek przeznaczony dla Przedszkola w Obrze. W ramach inwestycji powstały cztery oddziały przedszkolne wraz z pomieszczeniami sanitarnymi (toalety), kuchnia z zapleczem kuchennym, pomieszczenia techniczne i pomieszczenia dla personelu; w 2020 roku przy Szkole Podstawowej we Wroniawach powstało boisko wielofunkcyjne. Inwestycja obejmowała budowę zarówno boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem, a także budowę ogrodzenia o wysokości 4 i 6 m z piłkochwytami, budowę oświetlenia boiska i miejsc postojowych;
W 2020 roku powstało nowe ogrodzenie przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie od ulicy Poniatowskiego i Mickiewicza. Inwestycja obejmowała budowę ogrodzenia murowanego, z przęsłami ażurowymi kutymi oraz bramą i furtką. Dodatkowo teren przed szkołą od strony ul. Mickiewicza został zagospodarowany - wykonano utwardzenie kostką brukową oraz utworzono trawniki pomiędzy chodnikiem a budowanym ogrodzeniem;

W 2021 roku zakończono prace związane z przebudową budynku Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie jak i rozbudową obiektu o nowe pomieszczenia. W tych ostatnich pojawiły się m.in. winda i podnośnik dla osób niepełnosprawnych oraz sanitariaty. Pomieszczenia zostały wyposażone m.in. w system oddymiania. Przeprowadzone zostały także prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola. Pojawiło się ogrodzenie panelowe z furtkami wraz z systemem kontroli dostępu, a także utworzono bezpieczną drogę pożarową.  Wykonane zostały instalacje elektryczne, wodociągowe, hydrantów wewnętrznych, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, gazowej, centralnego ogrzewania;

W 2021 roku powstał budynek Gminnego Żłobka w Wolsztynie dla 122 dzieci. W ramach inwestycji powstało 6 sal żłobkowych, kuchnia z zapleczem kuchennym, pomieszczenia techniczne i dla personelu oraz plac zabaw dla dzieci;

W 2022 roku wyremontowano pomieszczenia w Przedszkolu nr 5 "Słoneczna Piątka" w Wolsztynie, w których dotychczas mieścił się żłobek na potrzeby dzieci przedszkolnych. Remont objął dwie sale zajęć i korytarz, dwie nowe łazienki oraz dwie zmywalnie naczyń z nowym wyposażeniem. Dzięki czemu od września 2022 roku mogły powstać dwa nowe oddziały przedszkolne;

W 2022 zakończyła się przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Filialne w Tłokach. W ramach inwestycji przebudowano istniejący budynek przez nadbudowę istniejącej części 1-kondygnacyjnej, rozbudowę budynku o pomieszczenia komunikacji z klatką schodową, pomieszczenia przystosowane do wydawania posiłków z dostawy zewnętrznej na parterze oraz toalety na drugiej kondygnacji. Dokonano również zmiany sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku na cele oświatowe, a także dostosowano pierwszą kondygnację do potrzeb oddziałów i punktów przedszkolnych;

W grudniu 2023 roku zakończyły się prace związane z modernizacją dachu na budynku Przedszkola nr 5 "Słoneczna Piątka" w Wolsztynie;

W grudniu 2023 roku zakończyły się prace związane z przebudową Szkoły Filialnej w Starej Dąbrowie. Inwestycja polegała na przebudowie istniejącego budynku szkoły podstawowej, zmianie sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku na cele oświatowe oraz dostosowaniu pierwszej kondygnacji do potrzeb oddziałów i punktów przedszkolnych. Zakres obejmował także rozbiórkę trzech istniejących budynków gospodarczych i budowę nowego wolnostojącego budynku gospodarczo-magazynowego oraz budowę fundamentu pod zbiornik na paliwo płynne. W ramach inwestycji powstał także nowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem oraz mini boisko;

Trwają prace związane z adaptacją poddasza budynku Przedszkola nr 1 "Tęczowa Lokomotywa" w Wolsztynie celem utworzenia nowych miejsc edukacji przedszkolnej. Na poddaszu powstaną dwie sale przedszkolne wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami sanitarnymi (toalety i zmywalnie naczyń). Ponadto, budynek zostanie dostosowany do przepisów przeciwpożarowych. Przewidywany termin zakończenia prac to 29.07.2024 r.;

trwają prace związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętnie.  Inwestycja polega na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części sali gimnastycznej na sale dydaktyczne wraz    z budową infrastruktury towarzyszącej oraz remontem istniejącego placu zabaw Przewidywany termin zakończenia prac to 29.07.2024 r.;

Trwają prace związane z modernizacją energetyczną budynku Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie. Zakres robót to m.in.: termomodernizacja ścian budynku i ścian przyziemia na całym dostępnym obwodzie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, termomodernizacja ścian fundamentowych i ścian piwnic na całej wysokości, termomodernizacja stropodachu, wymiana instalacji odgromowej dla części obiektu podlegającej termomodernizacji, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana części okien, montaż żaluzji zewnętrznych sterowanych elektrycznie na wszystkich oknach elewacji południowej oraz wymiana drzwi zewnętrznych w całym budynku. Przewidywany termin zakończenia prac to 29.07.2024 r.

W 2023 roku na finansowanie zadań oświatowych Gminy Wolsztyn zaplanowano środki  w wysokości 73.375.617,61 zł, z czego kwotę 31.602.256,00 zł stanowiła subwencja oświatowa z budżetu Państwa, natomiast kwotę 41.773.361,61 zł stanowiły środki własne gminy. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku z przeznaczeniem na cele oświatowe to kwota 7.852.546,90 zł.

Za największą inwestycję w okresie minionych 5 lat można uznać budowę Gminnego Żłobka w Wolsztynie, przebudowę i rozbudowę Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie oraz przebudowę i modernizację Szkoły Filialnej w Tłokach i w Starej Dąbrowie.

Gmina Wolsztyn otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania związanego z budową przyszkolnej hali sportowej w Starym Widzimiu. Przewiduje się wykonanie inwestycji w 2024 roku;

Złożono wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027 o dofinansowanie budowy Przedszkola "Leśna Polana" w Karpicku. W ramach inwestycji zaplanowano stworzenie 4 oddziałów przedszkolnych. W skład każdego oddziału wchodzi sala zabaw, zaplecze gospodarcze oraz łazienki. Zaplanowano również budowę placu zabaw dla dzieci oraz salę wielofunkcyjną służącą organizacji imprez okolicznościowych. Przewiduje się, że budowa przedszkola rozpocznie się w tym roku, a nowe miejsca przedszkolne będą dostępne od września 2025 r. ;

Na najbliższe lata zaplanowany jest również remont i rozbudowa Szkoły Podstawowej we Wroniawach i Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu.

Od września 2023 roku opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki - który trwa pierwsze 5 godzin pobytu - wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Opłata ta podlega waloryzacji zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Natomiast jeśli chodzi o odpłatność za pobyt dziecka w gminnym żłobku to chciałbym wyjaśnić, że podczas procedowania uchwały zaproponowałem kwotę 800,00 zł. Radni Rady Miejskiej podczas omawiania projektu uchwały zaproponowali jednak kwotę 1.000,00 zł. Oczywiście rozważam możliwość zmiany stawki za pobyt w żłobku i zamierzam to zaproponować po wyborach nowym członkom Rady. 

 
 
.