Zadłużenie Gminy Wolsztyn w porównaniu do dochodów [PLN]
Kto z Państwa buduje dom bez wsparcia kredytrowego? Gmina Wolsztyn stara się o wszystkie możliwe środki zewnętrzne. W przypadku ich pozyskania wystarczają one tylko na część całkowitej kwoty przeznaczonej na dane zadanie. Resztę, tzw. wkład własny, gmina musi zabezpieczyć ze środówków własnych. Jak dotąd Gmina Wolsztyna zawsze zabezpieczała wkład własny, dając gwarancję realizacji zadania z wykorzystaniem śródków zewnętrznych. Nigdy Gmina Wolsztyn nie stanęła przed faktem braku zabezpieczenie wkładu własnego i tym samym rezygnacji ze środków zewnętrznych. Środki zewnętrzne, czyli różne dofinansowania krajowe lub europejskie wymagają zabezpieczenie wkładu własnego. Bądźmy świadomi tego, iż środki pozabudżetowe dostępne dziś, za jakiś czas będą już nieosiągalne. Dlatego też gmina mogąc zadłużyć się w dozwolonych granicach korzysta z tego, aby zabezpieczyć wkład własny i skorzystać z dofinansowań zewnętrznych, bez których nie byłaby w stane wykonać wielu zadań. Chociaż w liczbach bezwzględnych zadłużenie gminy w latach 2015 vs. 2023 jest większe, to odnosząc je do dochodów budżetowych w kolejnych latach relacja ta zmniejsza się i jest daleka od granicznej, maksymalnej wartości 60%. Aby móc porównać zadłużenie gminy w kolejnych latach należy odnieść je do wielkości dochodów gminy zapisanych w uchwale budżetowej. Widać tu ewidentnie różnicę w dochodach gminy w budżetach  w roku 2015 i 2023. Są to odpowiednio kwoty 89.164.925 oraz 167.799.933 [PLN]. Jest tu wyrażny wzrost dochodów gminy o 188%. Jeżei odniesiemy zadłużenie gminy z roku 2015 wynoszące 21.659.580 do ówczesnych dochodów to stosunek ten wynosi 24,3% przy maksymalnie dopuszczalny współczynniku 60%. W roku 2023 zadłużene to jest co prawda większe, wynoszące 27.026.130, jednak odnosząc je do dochodów gminy jest to 16,11%. Odnotować tu należy wyrażny spadek tego współczynnika dający możliwość ewentualnego dalszego zadłużenie w przypadku konieczności zagwarantowania wkładu własnego przy ubieganiu się o kolejne środki pomocowe. 
 
ROK
2015
2023
Dochody z dotacjami 
89.164.925
167.799.933
Dochody bez dotacji
87.220.026
150.465.957
Kwota długu
21.659.580
27.026.130
Relacja zadłużenia do dochodów - dopuszczalne maks. 60%
24,3%
16,11%
Relacja zadłużenia do dochodów [bez dotacji] - dop. maks. 60%
24,84%
17,97%

W latach 2015 - 2018 Gmina Wolsztyn pozyskała 31,88 mln zł (w tym 21mln. zł dla gminnej spółki PGK) ze źródeł zagranicznych oraz 9,77 mln. zł ze źródeł krajowych. W latach 2018 - 2023  było to odpowiednio 17,97 mln. zł i 56,19 mln. zł co daje łączną kwotę 115,81 mln. zł.
 
 
.