Czym jest renta planistyczna?
Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego, albo jego zmianą, wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz lub prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.
Funkcją jaką pełni renta planistyczna jest swoiste odszkodowanie dla gminy w sytuacji, gdy na skutek uchwalenia przez gminę planu miejscowego, dochodzi do zwiększenia się wartości nieruchomości objętej tym planem. Opłata należy się jednak wyłącznie w razie zbycia tej nieruchomości.
 
 
.