SPORT i MOSiR
W budżecie na rok 2024 zapisano zwiększenie o 260.000zł kwoty przeznaczonej na otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Wolsztyn. Kwotę tę powiązano z wpływami do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości (3,5% wartości), co gwarantuje coroczny wzrost funduszy przeznaczanych dla klubów sportowych i organizacji działających na terenie Gminy Wolsztyn.  Łączne w 2024 roku przeznaczono na ten cel 860.000zł.
W tegorocznym rozdaniu największe kluby otrzymały takie oto dofinansowanie:
  • Klub Piłki Ręcznej WOLSZTYNIAK - 85 000,00 zł,
  • Klub Sportowy "Grom"' - 90 000,00 zł,
  • \Wojewódzki Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "Nadodrze" Powodowo - 73 000,00 zł,
  • Stowarzyszenie: Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy ,,Orkan" Chorzemin - 62 000,00 zł.
Pełne zestawienie znajdziesz [TUTAJ]


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Wolsztynie MOSiR jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w formie zakładu budżetowego, a co za tym idzie musi wypracowywać własne przychody, nie jest tylko finansowany z dotacji otrzymanej z Gminy Wolsztyn.W swoich zasobach posiada: Pływalnię Miejską, Stadion Miejski wraz z Centrum Rekreacji Siłowej, Camping "Ustronie" w Karpicku, przystań kajakową, rowery miejskie, Orlik oraz Skatepark i park Steet Workout przy ul. Komorowskiej. 

Lata 2019 - 2021r. ze względu na panującą pandemię korona wirusa oraz rok 2022r. ze względu na olbrzymie wzrosty cen energii elektrycznej i cieplnej były niezwykle trudne dla ośrodków sportowych w całym kraju. Koszty utrzymania obiektów rosły, a przychody były ograniczone przez COVID. Pływalnia Miejska w Wolsztynie nie była objęta żadną rządowa ochroną. Wiele tego typu obiektów w Polsce oraz Europie nie sprostało i nie poradziło sobie z takimi wyzwaniami. Najbliższym przykładem jest zamknięta pływalnia w Szamotułach. Wolsztyńska pływalnia z kolei ma się dobrze. 
Dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji z roku na rok frekwencja w obiekcie rośnie (2021r. - 94tys., 2022r. - 138 tys., 2023 - 146tys.). Oferta pływalni się rozszerzyła, zwiększyła się też ilość podmiotów prowadzących swoją działalność w obiekcie, którzy zostali zawiązani umowami współpracy. Regularnie modernizowana jest infrastruktura techniczna tego 15 letniego obiektu.

Stadion Miejski - Centrum Rekreacji Siłowej, po przeprowadzonej gruntownej rozbudowie w roku 2019r. aktualnie tętni "życiem". Chętnie korzystają z niego mieszkańcy naszej  Gminy oraz kluby sportowe z całej Polski, które doceniają okazałą bazę rekreacyjno - sportową (2 boiska piłkarskie, obiekty LA, kort tenisowy, pokoje noclegowe, sauna, restauracja oraz nowoczesna siłownia).  Z perspektywy czasu widać, że podjęta decyzja o powiększeniu CRS była trafna. W 2021r. z siłowni skorzystało 21tys. osób, w 2022r. - 55 tys. osób, a w 2023r. było to już 71 tys. osób !!!
 
 
Już wiosną 2024r. nasi sportowcy będą mogli korzystać z nowego, nowoczesnego budynku sanitarno - szatniowego. Jak widać inwestycje w obiekty rekreacyjno - sportowe, rozbudowa i przebudowa już istniejących jest w pełni zasadna. W najbliższym czasie planowana jest modernizacja Orlika przy ul. Komorowskiej oraz Campingu "Ustronie" w Karpicku. Promowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie sportu, świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej stanowiącej podstawę aktywnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży jest niezbędny a rozwój psychofizyczny mieszkańców w dzisiejszych czasach jest niezwykle cenny.

 
Radny pyta o ilość pryszniców w szatni oraz o konsultowanie projektu z użtkownikami. Wyjaśniam...
Szanowni Państwo,
wspomniany projekt szatni bazował na założeniach ustalonych z klubami korzystającymi ze starego obiektu  uwzględniając ich potrzeby, oczekiwania i wymagania wynikające z przepisów.

Przedstawiciele  klubów GROM i Iskra oraz MOSiR uczestniczyli w spotkaniach zorganizowanych w ratuszu dotyczących  nowych szatni.  Zostali oni poproszeni o przedłożenie pisemnych  propozycji i oczekiwań. Stosowne pisma zostały złożone przez kluby do wolsztyńskiego ratusza a sugestie klubów zostały uwzgledniowe w projekcie.

Inwestycja budowy szatni została wykonana przez firmę wyłonioną w drodze przetargu, która przedłożyła najkorzystniejszą ofertę 1,7mln zł. Do przetargu przystąpiło 5 firm a najdroższa oferta opiewała na kwotę ponad 3,1mln zł. To ad vocem komentarzy na portalu społecznościowym: "Skąd 1.7mln zł. Dlaczego tak drogo?

Na budowę szatni został złożony wniosek o dofinansowanie. Po weryfikacji naszego wniosku gmina Wolsztyn otrzymała wsparcie w wysokości 511tys. zł na realizację tego zadania. 

Obiekt został odebrany przez wszystkie wymagane instytucje. Żadna z nich nie wniosła zastrzeżeń. 

Po zakończeniu budowy zwrócił się do nas jeden z samorządów z prośbą o udostępnienie specyfikacji celem budowy podobnego obiektu na swoim terenie.

Dodać należy, iż przez cały okres procesu inwestycyjnego, od fazy dyskusji, założeń, projektu i realizacji Radny będący członkiem Komisji Oświaty (...) i Sportu oraz Komisji Budżetu, który poruszył temat na sesji oraz później na portalu społecznościowym ani razu nie pojawił się w wydziale Inwestycji, realizującym to zadanie celem zgłoszenia i/lub omówienia jakichkolwiek wątpliwości w przedmiotowym zakresie.
 

.