Inwestycje 2024

Obiekty zabytkowe:
 • Modernizacja zabytkowego pałacu w parku miejskim w Wolsztynie (pozyskane dofinansowanie w wysokości 13 mln zł), realizacja 2024 zakończenie planowane na 2025 r.,
 • przebudowa, modernizacja Muzeum Dr. Roberta Kocha w Wolsztynie, 
 • fumigacja (łac. fumigatio - dymienie z łac. - dymić, kadzić) - zwalczanie szkodników (np. owadów i gryzoni) za pomocą substancji chemicznych) obiektów drewnianych w Skansenie Budownictwa Ludowego.
Infrastruktura drogowa, sieci:
 • budowa drogi w Nowym Widzimiu,
 • budowa drogi Nowe Tłoki - Głodno,
 • budowa drogi w Nowej Dąbrowie,
 • budowa drogi - łącznika w Powodowie, 
 • budowa drogi w Rudnie, (inwestycja współfinansowana przez gminę Wolsztyn, powiat Wolsztyński i nadleśnictwo Sława Śląska),
 • budowa chodnika w miejscowości Stary Widzim,
 • budowa sieci wodociągowej do miejscowości Nowa Obra.
Infrastruktura oświatowa:
 • rozbudowa, termomodernizacja zespołu szkolno - przedszkolnego w miejscowości Świętno,
 • modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie, 
 • przebudowa budynku Przedszkola nr 1 w Wolsztynie (zmiana sposobu użytkowania poddasza celem utworzenia nowych miejsc przedszkolnych),
 • modernizacja dachu w Przedszkolu nr 5 w Wolsztynie,
 • przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie.
Infrastruktura społeczna:
 • budowa sali wiejskiej w miejscowości Nowa Obra.
Infrastruktura sportowa:
 • budowa przyszkolnej sali sportowej w Starym Widzimiu,
 • modernizacja sali sportowej Świtezianka w Wolsztynie (inwestycja współfinansowana przez gminę Wolsztyn i powiat Wolsztyński),
 • budowa trybun na boisku we Wroniawach,
 • budowa trybun na boisku w Chorzeminie.
Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna:
 • zagospodarowanie rekreacyjne terenu przy Jeziorze Berzyńskim w sąsiedztwie parowozowni (I etap w ramach utworzenia miasteczka kolejowego, obejmuje wymianę gruntów, uporządkowanie terenu, zagospodarowanie zieleni, budowę ścieżek spacerowych),
 • rozbudowa infrastruktury turystycznej w Obrze (sanitariaty przy plaży).
Gmina planuje także dalszą rozbudowę sieci telekomunikacyjnej, monitoringu oraz sieci elektroenergetycznej i wodociągowej.

W ramach rozwoju zbiorowej komunikacji publicznej gmina planuje uruchomić komunikację miejską. W tym zakresie została dokonana analiza możliwości uruchomienia komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Wolsztyn. Do obsługi komunikacyjnej planowany jest zakup autobusów niskoemisyjnych, na które gmina wystąpi o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. 

Inwestycje projektowane w 2024 (opracowanie dokumentacji projektowej)

Infrastruktura drogowa:

 • budowa drogi w Komorowie (od ulicy Powstańców Wlkp., sąsiedztwo nowego cmentarza do ulicy Lipowej),
 • budowa ulicy Jeziornej w Karpicku w kierunku pola kempingowego,
 • budowa ronda przy zbiegu ul. Inwestycyjnej i drogi wojewódzkiej nr 305 w kierunku Leszna,
 • budowa drogi na terenach inwestycyjnych Berzyna (tereny przemysłowe),
 • budowa drogi w miejscowości Chorzemin (Budko), 
 • budowa drogi w miejscowości Błocko, 
 • budowa drogi w miejscowości Niałek Wielki, 
 • budowa drogi w miejscowości Wolsztyn (teren od ulicy Fabrycznej w kierunku Jeziora Berzyńskiego),
 • budowa ulicy Kolejowej w miejscowości Świętno,
 • utwardzenie placu przy garażach (sąsiedztwo ulicy Żeromskiego),
 • budowa parkingu przy przystanku kolejowym w Adamowie
Infrastruktura oświatowa:
 • budowa przedszkola w miejscowości Karpicko (gmina wystąpiła z wnioskiem o pozyskanie środków zewnętrznych na tę inwestycję),
 • przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej we Wroniawach, w tym budowa przedszkola,
Infrastruktura społeczna:
 • rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Dąbrowiecka,
Infrastruktura sportowa:
 • budowa boiska wielofunkcyjnego w Chorzeminie (projekt)
Ochrona przeciwpożarowa:
 • rozbudowa zaplecza socjalno - garażowego OSP w Obrze,
Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna:
 • przebudowa zaplecza muszli koncertowej wraz z zadaszeniem w parku miejskim w Wolsztynie,
 • budowa zaplecza przystani kajakowej w Wolsztynie, zadaszona wiata, pomosty (park miejski),
 • zagospodarowanie rekreacyjne terenu przy Jeziorze Berzyńskim dz. Nr 412 (las przy parowozowni, koncepcja - park linowy), 
 • zagospodarowanie rekreacyjne terenu przy Jeziorze Berzyńskim, dz. Nr 149/4, obręb Komorowo (Berzyna, pumptrack),
 • zagospodarowanie rekreacyjne terenu przy Jeziorze Berzyńskim, dz. Nr 217, 231/4, obręb Komorowo (Berzyna teren rekreacyjny),
 • budowa scate parku w Obrze (teren rekreacyjny Cztery pory roku).
 
 
.