Wojciech Lis - Twój Kandydat na Burmistrza Wolsztyna

 
Szanowni Państwo!
 
Przez cztery lata podstawą mojego działania jako Burmistrza Wolsztyna był zrównoważony rozwój lokalny całej gminy. Stawiałem na działania mające zapewnić rozwój społeczno - gospodarczy, ekonomiczny, ekologiczny zarówno miasta jak i każdej z 23 wsi sołeckich tworzących naszą gminę. Efektem tego jest zgoda i jedność całej społeczności. Dialog - Uczciwość - Współpraca - to hasło, które przyświecało mi nie tylko w poprzedniej kampanii, lecz  także każdego dnia podczas tych czterech lat kierowania gminą. 
Jest ono aktualne i nadal chcę je realizować. Nigdy dotąd współpraca między samorządem gminnym a powiatowym nie układała się tak dobrze jak w ostatnich czterech latach. Wykonana w ciągu jednego  roku wspólna inwestycja, jaką była budowa nowego bloku F przy wolsztyńskim szpitalu, czy długo oczekiwany remont powiatowej ulicy Bohaterów Bielnika -  to tylko dwa z wielu przykładów,  potwierdzających, że dzięki prawdziwej Współpracy udało się w pełni zrealizować to, o czym kiedyś tylko mówiono. 
Mając za sobą zdobytą wiedzę i doświadczenie, możemy zintensyfikować nasze działania. Czas, aby Dialog, Uczciwość i Współpracę wzmocnić jeszcze większym,  realnym BEZPIECZNYM  ROZWOJEM. Czas na kolejne wyzwania, które można zrealizować tylko i wyłącznie z odpowiednim zespołem fachowców i doświadczeniem. Kolejne sukcesy są blisko, wystarczy tylko, aby działania, które zapoczątkowaliśmy w latach 2014 - 2018,  dokończyć, podejmując jednocześnie nowe, ważne dla naszej społeczności lokalnej wyzwania. 

Chcę realizować dla Was, drodzy Mieszkańcy, plan dalszego rozwoju gminy. Plan oparty na DIALOGU, UCZCIWOŚCI, WSPÓŁPRACY
i BEZPIECZNYM  ROZWOJU. Razem z Wami i dla Was. 

Dlatego proszę o Wasze poparcie!

Bezpieczny rozwój opiera się zawsze na doświadczeniu i rozwadze w podejmowaniu decyzji. Dlatego jako kandydat na Burmistrza Wolsztyna przedstawiam program  realnych  działań, które chcę zrealizować, i które zrealizuję!
 
 

BEZPIECZNY ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i GOSPODARKA
   
 • wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorców przez przygotowanie kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i uzbrojonych terenów, które mogą być miejscem lokalizacji nowych firm i rozbudowy istniejących. Chcę wspierać nasze Wolsztyńskie Firmy i ich rozwój,
 • utrzymanie 3-letniego zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowych obiektów, 
 • otwartość na nowe projekty inwestycyjne oraz przyjazne nastawienie wobec potencjalnych inwestorów (fachowa pomoc w procedurach formalno - prawnych zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę), 
 • współpraca z podmiotami lokalnymi przy realizacji przedsięwzięć gospodarczych.
SPORT I KULTURA
 • rozbudowa i modernizacja MOSiR-u obejmująca siłownię, hotel wraz z istniejącą infrastrukturą oraz budowa nowych szatni na stadionie przy płycie boiska,
 • powstanie nowego Centrum Kultury, zlokalizowanego u zbiegu ulic Słonecznej i Komorowskiej - czas, aby Wolsztyn doczekał się sali widowiskowej z prawdziwego zdarzenia, będącej alternatywną lokalizacją wielu imprez,  mogącej pomieścić liczną publiczność,
 • małe, kameralne kino społecznościowe w nowym budynku Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego,
 • sukcesywne zwiększanie wydatków na działalność klubów sportowych i stowarzyszeń kulturalnych.
TURYSTYKA I ŚRODOWISKO
 • ochrona zlewni Dojcy przed zanieczyszczeniami, a w konsekwencji poprawa jakości wody w jeziorach,
 • realizacja projektu budowy innowacyjnego kąpieliska z oczyszczoną wodą oraz nowej kawiarni w wolsztyńskim parku,
 • rekreacyjne zagospodarowanie linii brzegowej Jeziora Berzyńskiego w rejonie Parowozowni poprzez: powstanie miasteczka kolejowego wraz z zapleczem gastronomicznym, urządzenie zieleni oraz ścieżek spacerowych między stacją kolejową a Jeziorem Berzyńskim - jako poszerzenie oferty turystycznej naszej parowozowni, przejęcie do zasobu gminy oraz uporządkowanie lasu w sąsiedztwie parowozowni wraz z rekreacyjnym jego wykorzystaniem,
 • wspieranie rozwoju turystyki m.in. dzięki budowie nowych ścieżek rowerowych oraz wprowadzeniu "Miejskiego Roweru". Ważnym elementem będzie również utworzenie ciągu pieszo-rowerowego z Berzyny do Niałka Wielkiego oraz zbudowanie nowych pomostów na przystani w Niałku Wielkim,
 • kontynuacja dofinansowań dla mieszkańców na wymianę pieców,
 • wspieranie melioracji i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w mieście,
 • dbałość o estetykę miasta i gminy oraz rozwój terenów zieleni, 
 • dbałość o racjonalne gospodarowanie jeziorami. 
ROZWÓJ OŚWIATY
 • kontynuacja modernizacji i remontów bazy oświatowej w naszej gminie, także w małych, wiejskich szkołach, m.in. w Tłokach i  Dąbrowie Starej, 
 • budowa nowego boiska przy szkole podstawowej we Wroniawach, 
 • zagospodarowanie terenu wraz z przebudową budynku po byłej dyskotece w Karpicku na cele oświatowe,
 • dalsze doposażanie szkół w nowoczesny sprzęt multimedialny.
WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO
 • rozbudowa monitoringu,  objęcie nim nie tylko miasta, lecz także wsi,
 • dalszy rozwój infrastruktury drogowej i oświetleniowej na terenach wiejskich oraz w mieście, w tym budowa rond przy współudziale pozostałych zarządców dróg czyli WZDW i GDDKiA,
 • zaprojektowanie i rozbudowa skrzyżowania między osiedlem Heleny a budownictwem wielorodzinnym,
 • sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania dla zapewnienia ładu przestrzennego.
ROZWÓJ MIESZKALNICTWA
 • rozwój mieszkalnictwa komunalnego  - tereny przy ulicy Garbarskiej i Słonecznej  objęte obecnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - budownictwo wielorodzinne,
 • przygotowanie gminnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie Obry, Nowych Tłok, Adamowa.
LEPSZA KOMUNIKACJA
 • rewitalizacja wolsztyńskiego dworca kolejowego przez wybudowanie nowego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego zgodnie ze zwycięską koncepcją,
 • włączenie Wolsztyna do sieci Wielkopolskiej Kolei Metropolitalnej, co wiąże się ze zwiększeniem częstotliwości połączeń kolejowych z Poznaniem.
WIĘCEJ DLA SENIORÓW i OSÓB CHORYCH
 • powstanie Środowiskowego Domu Samopomocy z opieką dla osób chorych,
 • wprowadzenie Karty Seniora oraz powołanie Rady Seniorów,
 • wspieranie działalności stowarzyszeń aktywizujących mieszkańców gminy, zwłaszcza seniorów.


TO REALNE ZADANIA DO REALIZACJI!

TO BEZPIECZNY ROZWÓJ MIASTA I CAŁEJ GMINY!

TO TWÓJ WYBÓR!

Wojciech Lis